4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย “ป้องกัน ฟื้นฟู จัดการ”

|

4 ธันวาคมของทุกปี นับว่าเป็นวันที่กระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ได้ทวีมีความรุนแรงมากขึ้น ที่ผ่านมามนุษย์เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมและหมดไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเกิดปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

World Economic Forum (2023) ได้ประเมินความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดของโลก ในอีก 10 ปีข้างหน้า พบว่ามีความเสี่ยง 3 อันดับแรก เป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความล้มเหลวในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความล้มเหลวในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพอากาศแบบสุดขั้ว  

จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในการดำเนินงานป้องกัน ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากร เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ทางสังคม เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับต้น ๆ ภาคเอกชนได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตต่าง ๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น