ทต.สิริราช

ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน

1) ขยายกำหนดเวลาขององค์กร

Read More »

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า โครงการพาณิชย์…ลดราคา “ช่วยประชาชน” ปี 2565 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตามวันเวลา และสถานที่ ดังนี้

Read More »