โครงการ To Be Number One ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม To Be Number One ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบันที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข