โครงการ To BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการ To BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล “รวมพลังแผ่นดิน  ขจัดสิ้นยาเสพติด” พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสามารถดูแลบุคคลในครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้นำและเยาวชนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ว่ามีโทษต่อร่างกายและจิตใจแลผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดให้มีข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ รายชื่อหมู่บ้านที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยา ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง