โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2563

|

เทศบาลตำบลสิริราช กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อนำเทศบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำ พรบ.ควบคุมอาคารและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค การให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ การให้คำแนะนำเรื่องภาษี บริการฉีดวัคซีนสัตว์ การส่งเสริมอาชีพ การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสิริราช และผู้บริหารได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริการงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาานของเทศบาล