โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

|

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสิริราช ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแก่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทย ทำให้เห็นความสำคัญของประชากรวัยผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้ให้ทางสังคมและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุข และในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง อันสืบเนื่องมาจากพัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการบริการที่เจริญก้าวหน้า พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ ดูน้อยลง