โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่วัยผู้สุงอายุ ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 นำโดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธรเปิดโครงการ เพื่อ ให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 – 59 ปี) มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยประชากรกลุ่มวัยทำงาน เป็นวัยที่มีบทบาทดูแลระบบต่าง ๆ ในครอบครัว เป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพมากที่สุดในการสร้างผลผลิตแก่ประเทศ นับว่าเป็นวัยสร้างชาติ เป็นแรงงานสำคัญในการผลักดันการเจริญเติบโต และการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลสถานการณ์ ในปี 2558 พบว่า ประชากรวัยทำงานต่อประชากรวัยสูงอายุ 1 คน ลดลงเรื่อยๆ โดยอีกไม่เกิน 15 ปี ประชากรไทยจะเริ่มเข้าสู่รูปแบบที่วัยแรงงานต้องรับภาระการเลี้ยงดูกลุ่มประชากรผู้สูงอายุและเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ ปี 2548 และคาดว่าในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีประชากรสูงอายุมากถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด