th Thai

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ๒๕๖๓

เมื่อวันนี้ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วย นายสว่าง เทพเถา นายกเทศบาลตำบลสิริราช นำส่วนราชการระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ได้ร่วมกันออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และได้นำบริการของส่วนราชการภาคส่วนต่างๆ ไปให้บริการประชาชน เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน อำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการกับประชาชน และประชาชนกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนที่ให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการอำเภอเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บ้านแม่ทาน หมู่ที่ ๙ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง