โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ๒๕๖๓

|

เมื่อวันนี้ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วย นายสว่าง เทพเถา นายกเทศบาลตำบลสิริราช นำส่วนราชการระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ได้ร่วมกันออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และได้นำบริการของส่วนราชการภาคส่วนต่างๆ ไปให้บริการประชาชน เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน อำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการกับประชาชน และประชาชนกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนที่ให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการอำเภอเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บ้านแม่ทาน หมู่ที่ ๙ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง