โครงการอบรม อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง

|

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 งานสาธาณสุขเทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรม อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช แทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 1 เพื่อให้ความรู้ อสม. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยวิทยากรให้ความรู้ เรื่องมาตรการกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)