โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่ออบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบล ,ผู้นำหมู่บ้านชุมชน , ประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถไปประสานขอความร่วมมือ เผยแพร่ให้นำไปปฏิบัติได้ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและดำเนินการพ่น หมอกควันในพื้นที่เสี่ยง เช่น วัด, โรงเรียน ๓ เดือนต่อครั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช