โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19

|

ฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรเทศบาลตำบลสิริราช ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช