โครงการอบรมหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช งานสาธารณสุข โดย นายอนุวัตร ขาวอ่อน ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข จัดโครงการอบรมหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปี 2565 เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะจากครัวเรือน และการบริโภคอย่างมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งจะเห็นว่าขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามจำนวนประชากร ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้ แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เว้นแต่ประชาชนผู้บริ โภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยวิทยากร นายสมทบ ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ทาน