โครงการอบรมสร้างความตระหนักมหัศจรรย์การอ่านกับความมั่นคงทางอาหาร

|

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริราชร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เพื่อให่เกิดความตระหนักการอ่านและความมั่นคงทางอาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช