โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปี 2566 เพื่อยกเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร โดย นายสมพงษ์ วงค์ปิงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช