โครงการอบรมการควบคุมไฟป่าระดับตำบล ประจำปี 2562

|

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมการควบคุมไฟป่าระดับตำบล ประจำปี 2562 ให้กับอาสาสมัคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชน เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงโทษและอันตรายจากมลพิษที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การป้องกันไฟป่าแก่อาสาสมัครในชุมชนในตำบลสันดอนแก้ว