โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565

|

งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่ รวม 9 หมู่บ้าน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือน มิถุนายน  –  สิงหาคม 2565