โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

|

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันดอนแก้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและขาดทักษะการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และผู้นำนักเรียนที่เข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชน ซึ่งการดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนเป็นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพกาย จิตใจ และอารมณ์ นำไปสู่การการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จในทุกๆด้าน กล่าวคือเมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงและปราศจากโรคภัย เด็กและเยาวชน สามารถเรียนรู้เร็วและมีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสติปัญญาที่ดีโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันดอนแก้ว