โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี ๒๕๖๓

|

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทของสตรีได้เปลี่ยนไป จากเดิมทีมีบทบาทเพียงเฉพาะในครอบครัว คือ เป็นแม่บ้าน ดูแลบุตรหลาน แต่ในปัจจุบันเป็นยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้น ทั้งต่อครอบครัว ต่อสังคม ทำให้สตรีต้องปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ สภาวการณ์ต่าง ๆ รวมถึง การแสวงหาความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
เทศบาลตำบลสิริาช ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของสตรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน