โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลบตำบลสิริราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องต่างๆ เช่น การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสิริราช