โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองออกมา สร้างความรักสามัคคีต่อกัน ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ จัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และทำให้เกิดเครือข่าย แกนนำและกระบวนการในการขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุ