โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวักถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง