โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสิริราช ดำนินการโครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการดับไฟป่า เมื่อวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในตำบลแจ่มหลวง ในการร่วมจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากไฟป่าหมอกควัน