โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2567

|

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลสิริราช ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่าเลี่ยงไม่ได้คือ ขยะ ย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะ สร้างปัญหาทั้งทางด้านทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสม กลิ่น ความสะอาด และอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงต่างๆ บ่อเกิดของโรคทั้งหลาย ความไม่รู้ความไม่ตระหนักในการคัดแยกขยะของประชาชน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้สร้างขยะทั้งสิ้น และเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาขยะดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลตำบลสิริราช ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ การให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี จะลดปริมาณขยะการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน การลดการใช้ และการสร้างประโยชน์จากขยะได้ อีกทั้งการจัดการขยะอย่างถูกวิธียังเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ต่างๆด้วย การคัดแยกขยะจากต้นทาง จะทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดน้อยลง อกทั้งหากมีการใช้มาตรการ 3 Rs Reduce Reuse Recycle หรือ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำไปใช้ใหม่ จะทำให้พื้นที่หรือชุมชนของเราอาจเป็นพื้นที่ปลอดขยะ หรือ Zero Waste ในอนาคต และมีแนวทางการจัดการขยะตามบริบทของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการนำร่องในการจัดการขยะของหมู่บ้านตนเอง