โครงการบูรณาการพื้นที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับเด็กเยาวชน ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันดอนแก้ว ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันดอนแก้ว และเทศบาลตำบลสิริราช พร้อมภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างสัมพันธภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็ก เยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมทักษะในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น จึงขอเสนอโครงการบูรณาการพื้นที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับเด็ก เยาวชน