โครงการธนาคารขยะ ชุมชนเทศบาลตำบลสิริราช

|

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินโครงการเปิด ธนาคารขยะ ชุมชนเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคาร โดยมีคณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกมาดำเนินการคัดแยกและชั่งน้ำหนัก คำนวณเป็นมูลค่าและบันทึกข้อมูลการขายลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่คณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชนได้ประสานงานกับผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคารายได้จากการดำเนินการธนาคารขยะจะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ และใช้ในส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการของสมาชิกธนาคารขยะฯ ต่อไป โดยจัดตั้งที่ทำการธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลสิริราช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช