โครงการถนนสะอาดภายในตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2565

|

งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการถนนสะอาดภายในตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนน ภายในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลสิริราช ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์  –   กันยายน  2565 เพื่อให้หมู่บ้าน และชุมชนมีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน