โครงการติดตามและสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับพื้นที่

|

สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ของคณะทำงานตำบลครอบครัวยิ้ม มีความเข้มแข็งสามารถดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กและครอบครัวเปราะบางในชุมชนได้ มีรูปแบบการทำงานแบบชุมชนนำโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในตำบล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลสิริราช