โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

|

งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลตำบลสิริราช ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามจุดบริการในเขตพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2562 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562