โครงการขยะเปียกรักษ์โลก ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช งานสาธารณสุข โดย นายอนุวัตร ขาวอ่อน ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข จัดโครงการถังขยะเปียก ลดโลก รณรงค์การจัดการ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนในชุมชน/พื้นที่เขตรับผิดชอบ การคัดแยกขยะ เป็นความร่วมมือและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยนำขยะเปียกในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อแยกตั้งแต่ต้นทาง ทำให้การจัดการขยะมีความสำเร็จเกินครึ่ง เพราะคนทำมีความใส่ใจในการรักษาความสะอาด ลดความยุ่งยาก และช่วยเหลือคนเก็บขยะให้มีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้การทำถังหมักรักษ์โลก/ถังหมักชีวภาพก็สำคัญ มีประโยชน์ ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเรา