โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแม่วะ – บ้านด่าน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|