โครงการกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว 2566

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อโอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราชและ นางสาทินี คำท้าว รองนางยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อห้สตรีเรียนรู้บทบาทของตนเองอย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญ ที่ควรรู้ และเสริมพลังให้สตรีเข้ามามีบทบาทในสังคมเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาของกลุ่มสตรีในพื้นที่