เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านแม่วะ หมู่ 3

|

ตามที่ บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ได้ร้องเรียน ขาดแคลนน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค และปัญหาคุณภาพน้ำประปา ที่มีความขุ่น ไม่สามารถนำน้ำประปา อุปโภค – บริโภค ได้ตามปกติ กองช่างเทศบาลตำบลสิริราช ได้ลงพื้นที่ตรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ประปา ทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน โดยทำการล้างทำความสะอาด ถังเก็บน้ำ