ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์

|

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ สำหรับเด็กที่บิดามารดาไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ โดยจัดให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมคล้ายครอบครัวที่มั่นคง ปลอดภัย มีผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ให้การเลี้ยงดูและคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นการชั่วคราว
ผู้สนใจ สามารถโหลดเอกสาร (คถ.01) แบบสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ได้ ตาม Qr Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือ ติดต่อได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา (ในวัน-เวลาราชการ) โทร.054-825647 / 054-825649 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265043