เทศบาลตำบลสิริราช ขอเชิญประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย กับเทศบาลตำบลสิริราช ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลฯ เพื่อเทศบาลฯ จักได้พัฒนาให้การบริการดียิ่งขึ้นไป โดยทำการคลิกเข้าไปยังระบบเพื่อกรอกรายละเอียดตามลิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

|

https://itas.nacc.go.th/go/eit/4znh2h