อบจ.ลำปาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชน

|

มื่อช่วงบ่ายของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง พร้อม​ด้วย​ นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาฯ เขต 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19​ และมอบเครื่อง​อุปโภค​บริโภค​และเยี่ยมบ้านประชาชน ตามโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมราษฎรจังหวัดลำปาง​ พื้นที่​ ​อำเภอแม่ทะ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช สำหรับโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์แก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน หรือผู้ไร้ที่พึ่ง โดยบูรณาการสานพลังการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์คนเปราะบาง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดลำปาง