หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จังหวัดลำปาง

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จังหวัดลำปาง ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลสิริราช โดย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี โดยมีส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลแม่ทะ แพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมาชิก อสม. จิตอาสา หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกหน่วยให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ตรวจและให้คำปรึกษาสุขภาพ ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร และการคมนาคมไม่สะดวก ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 61 มีบทบาทหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน