สุ่มตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19

|

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันดอนแก้ว ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด -19 ให้กับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันในพื้นที่ โดยจะทำการหมุนเวียนสลับตรวจไปจนครบทุกคน