สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด

|

ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เเละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึง เมื่อเป็นทารก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่างๆ รายละเอียดดังนี้