สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านด่าน หมู่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|