ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No GIFT POLICYประจำปี 2566

|

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราชขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบ หรือบุคคลผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลสิริราชทุกท่านไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่และจtปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามนโยบายNo GIFT POLICY และทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม