รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

|