รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

|

ด้วยเทศบาลตำบลสิริราชได้รับแจ้งจากจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Developoment Goals : SDGs) โดยประชาสัมพันธ์รายงานฉบัยดังกล่าว ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่เครือข่ายประสานงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ