รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ครั้งแรก วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|