ราคากลาง โครงการขุดขยายหน้าฝายวังผา หมู่ที่ 8 บ้านเด่น ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|