ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซม เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่วะ-บ้านด้าน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|