มาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแหร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

|