ประชุมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลสันดอนแก้ว ครั้งที่ 1/2566

|

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 งานการศึกษา เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมประชุมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสันดอนแก้ว มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนการดำเนินงาน ฉลองสมโภชพระวิหาร (งานปอยหลวง) วัดแม่ทานระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2565 งานเข้ากรรมรุกขมูล วัดบ้านเด่น ระหว่างวันที่ และงานสรงน้ําพระธาตุวัดแม่วะ ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566 เพื่ออนุรักษ์สืบสานยังคงเนื้อแท้หรือแก่นแห่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้เห็นและจดจำ ตลอดจนสืบสานต่อไป โอกาสนี้สภาวัฒนธรรมตำบลสันดอนแก้ว ได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสันดอนแก้ว ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของทุกหมู่บ้าน