ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง