ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง