ประชุมสภาเทศบาล สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง